جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
E - 126
در این قسمت از امکان جدید بازار تا رشد نوار را بشنوید!