میاره

میاره
خبرها

حرکت اول در استارتاپ میاره سرمایه گذاری کرد

حرکت اول به همراه صندوق پیشگام در راند سوم جذب سرمایه استارتاپ میاره مشارکت کرد.   شــرکت «کســب‌وکارهای نوپای حرکت اول» به عنوان بازوی ســرمایه‌گذاری جســورانه «گــروه همــراه اول» در…

پربازدیدهای هفته

پادکست زوم